FIFO Network

billede af fifo network logo

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt mellem FIFO Network ApS, H. P. Hansens Plads 32, 4200 Slagelse og køber. FIFO Network ApS europæiske distributionsnet kan medføre, at køber får tilsendt sine produkter fra et andet land end Danmark ledsaget af en følgeseddel udstedt af FIFO Network ApS i dette land. Selv om følgesedlen skulle indeholde salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra nærværende betingelser, skal de nærværende danske betingelser alligevel gælde i forholdet mellem FIFO Network ApS og køber.

1.0 Tilbud, accept og ordrebekræftelse

1.1. Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for FIFO Network ApS, såfremt det accepteres pr. omgående post inden 5 dage fra datostemplet på FIFO Network ApS tilbud.

1.2. Kunden accepterer at FIFO Network ApS forbeholder sig ret til at annullere en handel hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet.

1.3. FIFO Network ApS forbeholder sig ret til mellemsalg.

1.4. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 dage meddele dette til FIFO Network ApS. I modsat fald gælder alene FIFO Network ApS ordrebekræftelse.

1.5. Ved førstegangskøb accepterer kunden automatisk fremover at modtage FIFO Network’s nyhedsbrev. Kunden kan til enhver tid afmelde modtagelse af nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til enews@fifonetwork.com med emneteksten ”Afmeld nyhedsbrev”.

1.6. Udstilling på vores netbutik ikke er et tilbud, men en opfordring til at gøre tilbud, og der først er indgået en bindende aftale når kunden modtager en ordrebekræftelse.

2.0 Forbehold vedrørende varer som ikke er på lager

2.1. Når intet andet er angivet, er et tilbud fra FIFO Network ApS vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind eller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er FIFO Network ApS berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

2.2. Det om tilbuddet anførte gælder tilsvarende om ordrer accepteret af FIFO Network ApS.

3.0 Konfiguration

3.1. På anmodning kan FIFO Network ApS tilbyde køber konfigurationsydelser i overensstemmelse med gældende priser og producents retningslinjer. Konfigurationsydelser, som udføres efter købers anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producents retningslinjer,
udføres alene på købers ansvar. FIFO Network ApS giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter, og tilbyder således kun den garanti, som producent yder på det oprindelige produkt. For visse installationer af softwareprogrammer vil det være nødvendigt at kende detaljer om
slutbrugeren for at kunne overholde licenser.

4.0 Risikoens overgang

4.1. Varerne leveres ab FIFO Network ApS lager. Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med FIFO Network ApS fragtfører overgår risikoen for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da FIFO Network ApS sørger for forsikring af transporten. Ved
købers afhentning af varerne på FIFO Network ApS lager, eller ved transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af varerne på FIFO Network ApS lager.

5.0 Leveringstid og forsinkelse

5.1. Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.

5.2. FIFO Network ApS er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som FIFO Network ApS ikke er herre over, jfr. nedenfor om force majeure.

5.3. Med forbehold af 5.2. er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af den angivne, respektive specificerede, leveringstermin berettiget til at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil.

6.0 Force majeure

6.1. FIFO Network ApS er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som FIFO Network ApS ikke er herre over, såsom oprør,
uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod FIFO Network ApS.

7.0 Reklamation m.v.

7.1. Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder FIFO Network ApS. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor FIFO Network ApS.

7.2. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer må fremsættes skriftligt inden 7 dage fra modtagelsen. For så vidt angår skjulte fejl udvides reklamationsfristen til 3 måneder.

7.3. Har køber ikke, inden 3 måneder efter genstandens overgivelse til ham, meddelt FIFO Network ApS, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, med mindre FIFO Network ApS har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

8.0 Mangler

8.1. FIFO Network ApS påtager sig i en periode af 3 måneder fra varens afsendelse at udskifte eller reparere dele, der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:
1. Køber reklamerer rettidigt.
2. Mangelfulde varer returneres af køber til FIFO Network ApS.
3. FIFO Network ApS efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.

8.2. Bortset fra forhold som er omfattet af 8.1., er FIFO Network ApS ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil. Det bemærkes særskilt, at

8.3. ikke omfatter programmel, og FIFO Network ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejl vedrørende leveret programmel.

8.4. Såfremt FIFO Network ApS ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat, at FIFO Network ApS er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage
den aftalte købesum.

8.5. FIFO Network ApS er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller FIFO Network ApS ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. FIFO Network ApS hæfter således aldrig for driftstab, avancestab eller andet indirekte tab.

8.6. FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller forsømmelser hos FIFO Network ApS leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørs forhold. I det omfang FIFO Network ApS måtte have berettiget krav hos en leverandør, transporterer FIFO
Network ApS herved dette krav til køber, således at køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandør.

8.7. For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til sådanne særskilte forpligtelser angående udskiftning/reparation.

8.8. Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.

8.9. FIFO Network ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at køber har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. FIFO Network ApS skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, forudsete besparelser eller for noget andet krav rejst af tredjemand mod køber, selvom FIFO Network ApS er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.

8.10. FIFO Network ApS indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle evt. programmelfejl vil blive rettet.

9.0 Produktansvar

9.1. FIFO Network ApS er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes uagtsomhed udvist af FIFO Network ApS.

9.2. FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

9.3. FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.

9.4. I den udstrækning FIFO Network ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er FIFO Network ApS køber forpligtet til at holde FIFO Network ApS skadesløs i samme omfang, som FIFO Network ApS ansvar er begrænset efter de tre forudgående punkter. Køber er pligtig til at lade sig
sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod FIFO Network ApS.

9.5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.0 Priser

10.1. De angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms og andre evt. afgifter.

10.2. Priser, kampagner og andre oplysninger hos FIFO Network ApS gælder kun for ordrer til levering i Danmark. ( eksklusiv Færøerne og Grønland )

10.3. Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr.

10.4. FIFO Network ApS er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor FIFO Network ApS kontrol og indflydelse.

10.5. Forøges FIFO Network ApS omkostninger som følge af købers forhold, kan FIFO Network ApS kræve godtgørelse herfor.

11.0 Betaling

11.1. Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver FIFO Network ApS renter fra fakturaens forfaldsdato. Renten beregnes på betalingstidspunktet med 24% p.a. Rentefakturaen udskrives en gang pr. måned. I tillæg kan FIFO Network ApS kræve godtgørelse for rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af købesummen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer om fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler.

11.2. Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.

12.0 Returnering

12.1. Der er ingen fortrydelsesret på indkøb og som hovedregel kan indkøbte produkter ikke returneres. I den udstrækning FIFO Network kan være behjælpelige med at tilbage købe produkter vil vi naturligvis gerne det, og returnering vil da kunne ske efter forud indgået skriftlig aftale. Det forudsætter at produkt er i original uåbnet emballage og i salgbar stand. FIFO Network vil i de tilfælde vurdere hver produkt særskilt, men fælles er, at der foretages fradrag i tilbagekøbspris på minimum 15% af den pris der på tilbagekøbstids punktet er lavest mellem den oprindelige indkøbspris og dagsprisen, som krediteringen tager udgangspunkt i. Gebyrets størrelse vil dog altid andrage min. kr. 250,- Kontakt altid FIFO Network ApS før afsendelse for aftale om forsendelse, kreditering osv.

13.0 Ejendomsforbehold

13.1. FIFO Network ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

13.2. FIFO Network ApS kan forlange, at køber forsikrer det solgte hos anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af FIFO Network ApS.

14.0 Adressatens hæftelse

14.1. Såfremt et tilbud eller en leverance fra FIFO Network ApS er stilet til en fysisk person, er FIFO Network ApS berettiget til at betragte vedkommende person som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

15.0 Købers annullering af ordren

15.1. For visse varegrupper har køber mulighed for på særlige vilkår og mod betaling af et særligt gebyr at annullere en ordre eller udskyde leveringstiden herfor, såfremt skriftlig aftale herom på forhånd er indgået med FIFO Network ApS.

16.0 Kataloger, beskrivelser m.v.

16.1. Enhver oplysning – uanset om den hidrører fra FIFO Network ApS eller en af dettes forretningsforbindelser – angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der
udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.

16.2. For produkter, der ifølge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil FIFO Network ApS uden beregning forsyne køber med sådan dokumentation senest samtidig med produktets levering. FIFO Network ApS forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles konfidentielt.

16.3. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af FIFO Network ApS.

17.0 Købers økonomiske forhold

17.1. Såfremt købers økonomiske forhold efter FIFO Network ApS opfattelse ikke berettiger de fast satte betalingsbetingelser, eller såfremtkøber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er FIFO Network ApS berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer.

18.0 Patent- og licensrettigheder

18.1. FIFO Network ApS salg af dele, komponenter og/eller materialer giver ikke køber eller købers kunde ret til licens vedrørende noget patent eller eneret, der vedrører nogen kombination, maskine eller proces, i hvilken de solgte dele, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes.

19.0 Patent og ophavsret

19.1. Såfremt der overfor køber rejses krav med henvisning til at produkter, som er leveret af FIFO Network ApS i henhold til nærværende, indebærer en direkte krænkelse af et dansk patent eller ophavsret, påtager FIFO Network ApS sig at holde køber skadesløs for erstatningskrav pålagt køber i
henhold til dom eller forlig, samt for evt. sagsomkostninger, men dog kun såfremt følgende betingelser er
opfyldt:
1. at køber omgående og skriftligt underretter FIFO Network ApS om sagen, og
2. at FIFO Network ApS alene har kontrollen med sagens førelse og alle forhandlinger om sagens afgørelse eller forlig,
3. at køber er indforstået med, at FIFO Network ApS efter eget valg og på egen bekostning enten opnår ret for køber til fortsat at anvende de leverede produkter, eller ændrer eller udskifter samme, således at de ikke længere medfører en krænkelse. Er ingen af disse muligheder gennemførlige
på vilkår, som efter FIFO Network ApS opfattelse er rimelige, er køber indforstået med at returnere produkterne efter skriftlig anmodning fra FIFO Network ApS. FIFO Network ApS vil yde køber en godtgørelse for de returnerede produkter svarende til disses nedskrevne værdi. Denne nedskrivning sker med lige store beløb hvert år af produkternes levetid, således som denne til enhver tid er fastsat af FIFO Network ApS.

19.2. FIFO Network ApS kan ikke ifalde noget ansvar, såfremt produkterne er udformet efter købers specifikationer, eller såfremt krænkelsen ikke direkte kan tilskrives de leverede produkter, men købers specielle anvendelse heraf, herunder tilføjelse til eller ændringer i produkterne i forhold til det leverede, eller produkternes kombination eller fællesanvendelse med andre produkter.

19.3. FIFO Network ApS påtager sig endvidere intet ansvar for handlinger, der finder sted efter købers kendskab til den mulige krænkelse, medmindre FIFO Network ApS udtrykkeligt og skriftligt samtykker til sådan fortsat krænkelse.

19.4. Ethvert yderligere ansvar for FIFO Network ApS, er udelukket, og FIFO Network ApS kan i særdeleshed ikke gøres ansvarlig for følgeskader.

20.0 Information til købers kunde

20.1. Køber forpligter sig til at informere sine kunder om de vilkår i denne aftale, som får eller vil få betydning for deres køb, anvendelse eller disposition over produktet, herunder patent og ophavsrettigheder og eventuelle garantier givet af producent.

20.2. Brugen af produkterne kan være underlagt restriktioner med hensyn til anvendelse i f.eks. kernekraftanlæg o. lign. Køber forpligter sig til at indhente nærmere oplysninger fra FIFO Network ApS såfremt varerne skal benyttes til andet end kommerciel eller privat anvendelse.

21.0 Delvis ugyldighed

21.1. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

22.0 Forældelse af krav

22.1. Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende leverance, kan rejses af nogen af parterne mere end to år efter, at årsagen til kravet er opstået, eller – i tilfælde af manglende betaling – mere end 2 år efter datoen for den sidste betaling.

23.0 Fravigelse

23.1. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

24.0 Tvister

24.1. Retsforhold ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk ret.

Særlige betingelser vedr. Hosting

25.0 Abonnement

25.1. Abonnement:
Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos FIFO Network ApS. Abonnementer forudfaktureres årligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter FIFO Network ApS fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 12 måneder frem og forlænges automatisk hver 12. måned. Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Ønsker FIFO Network ApS at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel. Ved brud på forretningsbetingelserne kan FIFO Network ApS uden varsel og med øjeblikkelig virkning opsige og lukke et abonnement. Ønsker FIFO Network ApS at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som brud på betingelserne og kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. FIFO Network ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Webhoteller kan til enhver tid ændres til et større eller mindre abonnement uden gebyr for op-/ nedgradering medmindre andet er aftalt. Det påhviler kunden selv at holde FIFO Network ApS løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

25.2. Diskplads & Trafik:
Hensigten med FIFO Network ApS’s webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring af data filer som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign. men som en fremvisnings-/ butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download. FIFO Network ApS tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på FIFO Network ApS’s webservere. FIFO Network ApS er altid suveræne i definitionen af begrebet “kontroversielt materiale”. Hos FIFO Network ApS er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra FIFO Network ApS’s webhotel.

25.3. Mail & Exchange:
Mail-/Exchange abonnementer er underlagt de normale forretningsregler mht. abonnement. Dvs. lagring af data, abonnementets løbetid/opsigelse samt ansvar m.m. Det er ikke tilladt at benytte mail-/Exchange abonnementer til udsendelse af SPAM. Ethvert brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig lukning af abonnement samt tilhørende services. FIFO Network ApS kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter FIFO Network ApS måtte pådrage sig af evt. følgeskade eller sagsanlæg. Ethvert abonnement med adgang til FIFO Network ApS mailservice er underlagt regel ang. SPAM. Exchange abonnement v. FIFO Network ApS medfører erhvervelse af Microsoft Outlook licens. Denne licens er eksklusivt betinget af Exhange-abonnement hos FIFO Network ApS og må ikke benyttes i andre sammenhænge. Ved ophør af Exchange abonnement hos FIFO Network ApS, forpligter kunden sig til at afinstallere fremsendt/downloadet Outlook klient fra FIFO Network ApS.

25.4. Scripts & Programmer:
Ved webhoteller med egen CGI, ASP, PHP eller .NET adgang vil FIFO Network ApS løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan FIFO Network ApS til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

25.5. Ansvar:
Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på FIFO Network ApS’s servere lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. FIFO Network ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos FIFO Network ApS.

25.6. Ændring af forretningsbetingelser:
FIFO Network ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på FIFO Network ApS’s hjemmeside.

Særlige betingelser vedr. køb af domæne

26.0 Køb af domæne

26.1. Domæneregistrering – .dk
Ved domænebestilling erklærer registranten, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. FIFO Network ApS foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster A/S – typisk samme dag, som betalingen har fundet sted. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke FIFO Network ApS allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende, hvis FIFO Network ApS har foretaget fejlen – her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne. I øvrigt erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering iflg. DIFO’s regelsæt. Se evt. www.difo.dk.

26.2. Årligt gebyr – .dk
Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 60,- ekskl. moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret hos FIFO Network ApS. Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til FIFO Network ApS. Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk
Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

26.3. Domæneregistrering – .com, .net, .org, .biz, .info, .as, .nu, .eu
FIFO Network ApS registrerer følgende ikke danske domæner: .com .net .org .biz .info .as .nu .eu. Ved domænebestilling erklærer registranten sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. FIFO Network ApS foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos FIFO Network ApS’s int. leverandør – typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke FIFO Network ApS allerede har afgivet bestilling til int. leverandør. Dette er ikke gældende, hvis FIFO Network ApS har foretaget fejlen – her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne. I øvrigt er registranten underlagt gældende int. regler ifølge ICANN samt underliggende registreringsinstanser. Årligt opretholdelsesgebyr betales gennem FIFO Network ApS.
Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

26.4. Særligt for Æ, Ø og Å domæner
FIFO Network ApS registrerer .dk, .com, .net og .org domæner indeholdende æ,ø og å samt andre specialtegn under gældende regler fra DK Hostmaster / ICANN / Verisign, samt underliggende registreringsinstanser. Disse domæner kan ikke idriftsættes fuldt ud endnu, og FIFO Network ApS kan ikke garantere en dato for fuld idriftsætning.

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul

Enhver anvendelse af FIFO Network ApS Shopsystem eller FIFO Network ApS Betalingsmodul sker på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved tegning af abonnementsaftale med FIFO Network ApS.

27.0 Ansvar & Drift

27.1. Ansvar & Drift
FIFO Network ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om FIFO Network ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om FIFO Network ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om FIFO Network ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af FIFO Network ApS’ funktioner. FIFO Network ApS tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. FIFO Network ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

27.2. Vedr. kortbetaling
FIFO Network ApS Betalingsmodul er udviklet med henblik på at kunne udføre transaktioner via Internet. Systemet er certificeret af PBS og drives på PSIP Gateway Server, som opfylder de sikkerheds- og krypteringskrav, PBS stiller til drift af betalingswebhoteller. (se eventuelt PBS’s hjemmeside: www.betaling.dk). Det forudsættes, at abonnenten tegner en indløsningsaftale med PBS for at benytte kortbetaling i forbindelse
med betalingsmodul og shopsystemet.

27.3. Særligt for ShopSystem
Butiksindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i butikken. Butiksindehaveren er i enhver henseende ansvarlig for, at butikken overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter. Butiksindehaveren er forpligtet til at skadesløsholde FIFO Network ApS for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod FIFO Network ApS som følge af brugerens forhold og driften af butikken.

27.4. Særligt for Betalingsmodul
Abonnenter på FIFO Network ApS Betalingsmodul er selv ansvarlige for integrering af modulet på pågældendes hjemmeside, hvis ikke andet er aftalt med FIFO Network ApS. Betalingsmodulet understøtter transaktioner for følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Eurocard og Mastercard, betinget at betalingsmodtageren har indgået en indløsningsaftale med PBS om modtagelse af disse. Aftalen omfatter ikke drift af webhotel eller køb af domæner.